PS1 yo-tehtäviä

psykologian ensimmäiseltä kurssilta ja psykologisesta tutkimuksesta (PS1 ja PS5)

 

 1. Tutkimusmenetelmien merkitys psykologian eri suuntauksissa
 2. Vahvistaminen oppimisessa. Anna myös esimerkkejä vahvisteiden vaikutuksista
 3. "Koetehtävät olivat outoja. En osannut vastata niihin, vaikka hallitsen oppimäärän hyvin." Mitä tämä koululaisen toteamus kertoo hänen opiskelutavoistaan ja persoonallisuudestaan?
 4. Siirtovaikutus oppimisessa. Anna myös esimerkkejä
 5. Mallioppiminen persoonallisuuden kehityksessä
 6. Kuinka behaviorismi on vaikuttanut psykologian kehitykseen?
 7. Kuinka kognitiiviset skeemat (sisäiset mallit) muodostuvat, ja kuinka ne ilmenevät ihmisten arkielämässä?
 8. Esittele vertaillen kaksi psykologian ihmiskuvaa.
 9. Psykologia on nuori tiede, mutta silti sen kehityksessä on erotettavissa monia käännekohtia. Esittele psykologian kehitystä tämän vuosisadan aikana
 10. Miten oppimisteoriaa voidaan käyttää lemmikkieläinten kasvatuksessa?

12b Miten tulkitset kuvion?

Aika, jonka 12-18 kuukauden ikäiset lapset koskettivat tai katsoivat äitiään, naispuolista aikuista tai samanikäistä lasta äitien ja lasten tavatessa ensimmäistä kertaa koehuoneessa. Kokonaiskoeaika oli 15 minuuttia. (Lewis, 1975)

 

 1. Miten tulkitset kuvion?

Verbaalisten ja ei-verbaalisten ahdistusreaktioiden määrät 4-12-vuotiailla lapsilla, jotka olivat sairaalassa ja odottivat kitarisaleikkaukseen menoa. A-ryhmä näki filmin, jossa samanikäiselle lapselle tehtiin vastaava leikkaus. B-ryhmä puolestaan näki filmin, jossa samanikäinen lapsi oli kalastusretkellä. (Melamed & Siegel, 1975)

 1. Minkälaisia päätelmiä voidaan tehdä oheisista tuloksista?

 

 1. Tutkimusmenetelmien merkitys psykologian eri suuntauksissa
 2. Kuinka psykoanalyysi on vaikuttanut psykologian kehitykseen?
 3. Miten tutkisit lukiolaisen harrastusten vaikutusta koulumenestykseen? Mitä virhelähteitä on otettava huomioon tuloksia arvioitaessa?
 4. Vahvistaminen oppimisessa. Anna myös esimerkkejä vahvisteiden vaikutuksista
 5.  Terveysneuvonnan" tarkoituksena on, että nuoret ymmärtäisivät elämäntapojensa terveysvaikutukset,
   jotta he voisivat tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä ja valintoja" (teoksesta Sairauksien ehkäisy, Duodecim 1998). Miten neuvonnassa on onnistuttu alla olevien tulosten perusteella? Mitkä psykologiset tekijät selittävät tuloksia?

 

 1. Alla oleva kuvio esittää rikkomusten (esim. näpistys, ajokortitta ajo) määrää 16-18 vuoden iässä koehenkilöillä, joiden aggressiivisuuden taso oli matala, keskinkertainen tai korkea 7-9 vuoden iässä. Tulkitse tulosta.

 1. Kuinka behaviorismi on vaikuttanut psykologian kehitykseen?
 2. Millä tavalla tutkisit niitä mielikuvia, joita suomalaisilla aikuisilla on psykologeista?
  Kerro, miten kontrolloisit koe- henkilöiden psykologian tuntemuksen vaikutukset
  tuloksiin.
 3. Mitä näkökohtia otetaan huomioon psykologisia kokeita suunniteltaessa, jotta tutkittaville ei aiheutuisi psyykkistä kärsimystä?
 4. Esittele vertaillen kaksi psykologian ihmiskuvaa.
 5. Kuviossa nähdään muita kiusaavien oppilaiden prosentuaaliset määrät peruskoulun eri luokka-asteilla (otoksessa on poikia 42 390 ja tyttöjä 40 877). Kuinka tulkitset kuvion esittämät tulokset?

 1. Hahmopsykologian synty ja anti psykologialle
 2. Miten psykologiassa tutkitaan tunneilmaisuja?
 3. Useissa tutkimuksissa on todettu, että monet ihmiset kokevat melkein minkä tahansa myönteisen luonnekuvauksen sopivan itseensä. Suunnittele tutkimus siitä, miten tarkasti esim. horoskooppien tapaiset yleiset luonnekuvaukset vastaavat psykologisilla menetelmillä saatuja persoonallisuuden kuvauksia.¨
 4. Vertaile kontrolloitua koetta ja kenttätutkimusta psykologisen tiedon saatavuuden kannalta.
 5. Miksi tunteiden tieteellinen tutkimus on vaikeata? Esitä myös ratkaisuja kuvaamiisi ongelmiin.