PS2   reaalikokeen kysymyksiä
Osaan aiheista saa materiaalia muista kursseista (PS2 ja PS5)

 

 1. Varhaisaikuisuus ajoittuu nuoruusiän ja noin 30. ikävuoden väliin. Miten tämän vaiheen kehitystehtävät muokkaavat yksilön persoonallisuutta?
 2. Motoriikan kehitys ennen kouluikää
 3. Isovanhempien merkitys lastenlasten kasvattajina
 4. Oidipaalinen ristiriita ja sen vaikutukset persoonallisuuden kehitykseen
 5. Varhaiset ihmissuhteet yksilön sosiaalisessa kehityksessä 
 6. Ruumiinkuvan (kehokaavan) kehitys ja sen muutosten hyväksyminen
 7. Puheen kehitys kouluikään mennessä
 8. +10. Miten aikuinen säilyttää psykologisen itsenäisyytensä?
 9. Vanhemman merkitys nuoruusiän kehityksessä
 10. Leikit osana lapsen persoonallisuuden kehitystä ja harrastukset osana nuoren persoonallisuuden kehitystä
 11. +10 Psykologiassa on esiintynyt erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka lapsuuden kokemukset vaikuttavat ihmisen myöhempään elämään. Esittele ja arvioi näitä vaihtoehtoisia näkemyksiä
 12. Aikuisten merkitys alle kouluikäisten lasten kognitiivisessa kehityksessä
 13. + 10 Seksuaalisuus ihmisen fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa kehityksessä
 14. Erik H. Eriksson (1902 - 1994) vaikutti syvällisesti tapaan, jolla nyt ymmärrämme persoonallisuuden kehitystä. Kuvaa hänen kehityshistoriansa pääkohdat ja anna esimerkit alle kouluikäisen lapsen, nuoren, nuoren aikuisen, keski-ikäisen ja vanhuksen elämään liittyvistä psykologisista haasteista.
 15. Miten tyttöjen ja poikien kehitys eroaa toisistaan? Mitä erilaisia selityksiä psykologinen tutkimus tarjoaa näille eroille?
 16. Sigmund Freudia (1856 - 1939) ja Jean Piaget´ta (1896 - 1980) on kutsuttu "eurooppalaisen psykologian jättiläisiksi", vaikka kumpikaan ei ollut koulutukseltaan psykologi. Arvioi heidän merkitystään psykologian kehitykselle tämän päivän näkökulmasta.
 17. Nuoruusiän kehitys voi olla myrskyinen tai tasainen. Pohdi yksilöllisiä haasteita nuoruusiän haasteiden kohtaamisessa psykologian tietämykseesi nojautuen.
 18. Miksi lapsen varhaiskehityksen (ikävuodet 0 - 3) tunteminen on kehityspsykologialle tärkeätä?
 19. Miten sosialisaatio muokkaa lapsen ja nuoren persoonallisuutta?
 20. Oheisessa kuviossa on Pirjo Ouvinen- Birgerstamin (1984) tutkimustuloksia 10 - 17- vuotiaiden suomalais- ja ruotsalaisnuorten itsearvostuksesta. (Korke pistemäärä ilmaisee myönteistä itsearvostusta.) Mitä kehitystä kuvaavia tietoja ja niiden sovellusmahdollisuuksia sisältyy näihin tuloksiin?

 21. Monet lapset maailmassa kasvavat sodan ja terrorin varjossa. Mitä esteitä nämä olosuhteet asettavat suotuisalle kehitykselle?
 22. Esioperationaalinen vaihe lapsen kognitiivisessa kehityksessä
 23. + 10 Persoonallisuuden muovautuminen nuoruusiässä
 24. Yksilön kehitys 20. ikävuoden jälkeen
 25. Oheisessa kuviossa on tietoja peruskoulussa viihtymisestä ja kerhotoimintaan osallistumisesta kahdella luokkatasolla (Olkkonen ja Palomäki 1983; Kari Mäki 1986). Miten tulkitset näitä tuloksia psykologian avulla?