PS3 yo-kysymykset 2002-1989 aineistoa saa myös mm. ’’PS1 -kurssilta

1. Mitkä tekijät vaikuttavat muistin luotettavuuteen?

2. Vertaile konkreettista ja abstraktia ajattelua.

3. Mitkä tekijät helpottavat ja mitkä vaikeuttavat ongelmanratkaisua?

4. +. Määrittele kognitiivinen psykologia ja esittele sen sovelluksia psykologian eri alueilla.

5. Kuuloaisti valikoi. Perustele väite.

6. Mitä hyötyä on unohtamisesta?

 

7. "Koetehtävät olivat outoja. En osannut vastata niihin, vaikka hallitsen oppimäärän hyvin." Mitä tämä koululaisen toteamus kertoo hänen opiskelutavoistaan ja persoonallisuudestaan? 

 

8. Mihin tekijöihin perustuu syvyyden näkeminen?

9. Asiantuntijat ja aloittelijat tiedon käsittelijöinä

 

10. Kuinka kognitiiviset skeemat (sisäiset mallit) muodostuvat, ja kuinka ne ilmenevät ihmisten arkielämässä?

 

11. Miten muistin toimintaa voidaan tehostaa?

11. Valaise esimerkein siirtovaikutuksen osuutta kahden vieraan kielen oppimisessa.

 

12. Mihin valikoivaa tarkkaavaisuutta tarvitaan?

13. Luovuus ryhmässä: mitkä yksilölliset tekijät ja mitkä ryhmädynaamiset tekijät edistävät tai ehkäisevät luovuutta ryhmätilanteessa?

14. Miksi monet koululaiset suosivat pinnallista yksityiskohtien mieleenpainamista oppimisstrategiana?

15. Miten syvyysvaikutelma syntyy, ja mikä on sen merkitys näköhavainnon kannalta?

16. Miten oppimisteoriaa voidaan käyttää lemmikkieläinten kasvatuksessa?

17. Tiedon vastaanottamiseen ja käsittelemiseen liittyy monenlaista valintaa. Tunnistaessamme ärsykkeen kiinnitämme huomion vain osaan sen ominaisuuksista. Samoin tarkkailemme vain joitakin ärsykkeitä ja muistamme vain osan niistä jälkeenpäin. Selosta esimerkkien avulla, millä eri tavoilla tiedon valinta tapahtuu.

 

18. Mitä oppimisen eri lajeja (muotoja) liittyy kouluoppimiseen? Pohdi, mitä voisi seurata siitä, että kouluopetus perustuisi vain yhteen oppimislajiin.

 

19. Lahjakkuudella ja luovuudella on sanottu olevan satunnaista vahvempi yhteys. Miten tutkisit tätä väittämää?

 

20. Mielikuvat ajattelun tukena

21. Kieli ajattelun välineenä

22. Havaintotoimintojen keskeiset piirteet

23. Kuinka ongelmanratkaisukokeilla tutkitaan ajattelua?

24. Sensoriset muistit ja niiden asema tiedonkäsittelyssä

25. Kuinka näkemys ihmisestä kognitiivisena olentona on vaikuttanut psykologian eri osa-alueilla?

26. Valikoiva tarkkaavuus

27. Miten työmuisti (lyhytkestoinen muisti) toimii?

28. Miten tutkisit lukiolaisten opiskelun syväsuuntautuneisuuden astetta?

29. Luovan ajattelun edistäminen

30. Mihin ihminen tarvitsee kestoltaan erilaisia muisteja?

31. Miten tietoa etsitään säilömuistista?

32. Kuvaa joki kognitiivisen psykologian koe ja selosta miten sen tulos voidaan varmentaa jollakin kontrollikokeella. k 02

33. Eläimillä on todettu monenlaisia kognitiivisia suorituksia. Kuvaa eläinten ongelmanratkaisua ja sen rajoituksia. s 2002

34. Metakognitiolla tarkoitetaan älyllisten prosessien ohjausta ja kontrollia. Pohdi metakognitiivisten toimintojen roolia oppimisessa. k 2003

35. Värien näkeminen s 2003