PS4 YO reaalikokeen kysymyksiä
Osaan aiheista (motiivit, tunteet, tutkimus, kehityspsykologia) saa materiaalia muista kursseista

 

                    

 1. Ravinnon tarpeen fysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen säätely 
 2. Fysiologisen tiedon hyväksikäyttö psykologisessa tutkimuksessa
 3. Tunteiden säätely osana yksilön psykologista elämänhallintaa
 4. Havaintotoimintojen hermostollinen perusta. Mitä psyykkisiä ongelmia seuraa näkö- tai kuuloaistin vammautumisesta?  s98
 5. Uni- ja valvetilan hermostollinen säätely sekä sen vaikutus ihmisen toimintaan k97
 6. Motiivien ristiriidat
 7. Mitä seurauksia voi olla ihmisaivojen otsalohkojen vaurioista?
 8. Tunteet nuorten välisessä vuorovaikutuksessa k96
 9. Miksi tunteiden tieteellinen tutkimus on vaikeata? Esitä myös ratkaisuja kuvaamiisi ongelmiin Kuinka toiminnan säätelyyn liittyvien fysiologisten järjestelmien - keskushermoston, autonomisen hermoston ja sisäerityksen - päällekkäiset tehtävät poikkeavat toisistaan?
 10. Psyykkiset, fysiologiset ja sosiaaliset tekijät ihmisen seksuaalisuudessa
 11. Hypotalamuksen tehtävät ja merkitys
 12. Ylioppilaskokeessa suoriutumiseen vaikuttavat monet eri motiivit. Tarkastele Maslowin tarvehierarkian käyttökelpoisuutta, kun pyritään selittämään motiivien ja suorituksen yhteyttä ylioppilaskoetilanteessa
 13. Aivot ja vanheneminen
 14. Aivojen aktivaatiotason säätely ja sen ilmeneminen toiminnassa
 15. Miten motiivikonflikti vaikuttaa yksilön toimintaan? s02
 16. Miksi monien vanhusten muistisuoritukset heikkenevät iän myötä? Miten näitä ongelmia voitaisi vähentää? s 02
 17. Aivojen puhealueet ja niiden häiriöiden vaikutus kielelliseen ilmaisuun k02
 18. Seksuaalisuuden rooli persoonallisuuden kehityksessä k02
 19. Yhdysvaltain presidentti George Bush julisti 1990-luvun aivojen vuosikymmeneksi. Aivotutkimus onkin tieteidenvälinen ala, joka tuottaa jatkuvasti psykologiaa muuttavia koetuloksia. Minkälaiset neuropsykologiset ongelmat vaikeuttavat lukemaan oppimista? k01
 20. Mitkä tekijät vaikuttavat muistin luotettavuuteen?
 21. Aktivaatiojärjestelmien vaikutus ihmisen toimintaan s01
 22. Aggression psykologiset säätelykeinot s01
 23. Millä tavoin varhainen ärsykeriisto (sensorinen deprivaatio) vaikuttaa hermoverkkojen jäsentymiseen? k00
 24. Motiivien kehitys kouluvuosina k00
 25. Kuvaa hermoimpulssin eteneminen solukalvolla ja synaptisen välityksen päävaiheet. s00
 26. Emootioita on selitetty monella tavalla. Vertaile kahta erilaista tapaa selittää tunteita. s00
 27. Fysiologisen tiedon hyväksikäyttö psykologisessa tutkimuksessa k99
 28. Stressi psykofysiologisena ilmiönä s99
 29. Aivojen toiminnalliset muutokset vanhuudessa: minkälaisia ongelmia nämä
  muutokset tuottavat käytännössä? k98
 30. Tunteiden säätely osana yksilön psykologista elämänhallintaa k98
 31. Tiedon merkitys tunteiden hallinnassa s98
 32. Miten muistin toimintaa voidaan tehostaa? s98
 33. Miksi tietyt motiivit voivat estää yksilöä kehittämästä oppimisstrategioitaan? s97
 34. Miten psykologiassa tutkitaan tunneilmaisuja? s97
 35. Kuinka tiedostamattomat motiivit vaikuttavat ihmisen toimintaan? Tarkastele kysymystä sekä psykologia-tieteen tutkimusongelmana että arkielämässä kohdattavina ongelmina. k96
 36. Kuinka toiminnan säätelyyn liittyvien fysiologisten järjestelmien - keskushermoston, autonomisen hermoston ja sisäerityksen - päällekkäiset tehtävät poikkeavat toisistaan? k96