PS5 YO reaalikokeen kysymyksiä
(osaan kysymyksistä saa materiaalia muista kursseista)

 

1.      Narsismi ja sen merkitys persoonallisuuden kehityksessä

2.      +Määrittele kognitiivinen psykologia ja esittele sen sovelluksia psykologian eri alueilla

3.      Piirreteoriat persoonallisuuden kuvauksessa

4.      +Esittele sukupuolen, iän, etnisyyden ja perimän vaikutuksia lahjakkuuden mittauksissa saatuihin tuloksiin.

5.      Millaisia pelkotiloja eri-ikäisillä ihmisillä esiintyy, ja miten niitä voidaan hoitaa?

6.      Psykologian tarjoamat keinot psyykkisistä kriiseistä selviämiseen

7.      Tunteiden säätely osana yksilön psykologista elämänhallintaa

8.      Projektiiviset testit: mihin niiden käyttö perustuu ja minkälaista tietoa ne tarjoavat
persoonallisuudesta?

9.      Narsismi ja sen asema persoonallisuuden kehityksessä’

10.  +Ihmissuhteet mielenterveyden perustana

11.  Motiivien ristiriidat

12.  Persoonallisuuden tutkimus on psykologian keskeinen osa-alue. Tarkastele tämän tutkimuksen merkitystä jollakin seuraavista psykologian sovellusalueista: kasvatuksessa, koulutuksessa tai psykoterapiassa

13.  Humanistinen psykologia pitää tärkeänä, että yksilö pyrkii kohtaamaan elämän haasteita sekä kehittymään ihmisenä. Mitä tämä lähtökohta merkitsee lukiolaisen ja nuoren aikuisen elämäntilanteessa?

14.  Fobiat psyykkisinä häiriöinä ja fobioiden hoito

15.  Miten psykologiassa tutkitaan tunneilmaisuja?

16.  Mielenterveyden ongelmista kärsiviä potilaita on luokiteltu monin tavoin. Yleisin tapa on jakaa psyykkiset häiriöt neurooseihin, persoonallisuushäiriöihin ja psykooseihin. Miten annettu diagnoosi voi vaikuttaa potilaan mahdollisuuksiin parantua ja muuttaa hänen itseymmärrystään

17.  Miten psykologian opiskelu voi auttaa lukiolaista ylläpitämään mielenterveyttään?

18.  Miksi tunteiden tieteellinen tutkimus on vaikeata? Esitä myös ratkaisuja kuvaamiisi ongelmiin.

19.  Viime vuosina markkinoille on tullut uusia masennuslääkkeitä, joiden soveltuvuudesta erilaisten psyykkisten häiriöiden hoitoon käydään jatkuvaa keskustelua. Monet asiantuntijat - niin psykiatrit kuin kliiniset psykologit - ovat sitä mieltä, että onnellisuuspillerin lisäksi tarvitaan psykoterapiaa. Pohdi psykoterapian ja lääkehoidon merkitystä psyykkisten ongelmien hoidossa

20.  +Sigmund Freud määritteli mielenterveyden kykynä työhön ja kykynä rakkauteen. Arvioi Freudin määritelmää sekä normaalin toiminnan että psyykkisten häiriöiden näkökulmasta

21.  Mitä tarkoitetaan psyykkisellä poikkeavuudella?

22.  +Mistä eri syistä ihminen voi toimia aggressiivisesti?

23.  Valaise esimerkein kognitiivisten teorioiden toimintatapoja ja arvioi näiden terapioiden merkitystä

24.  Ylioppilaskokeessa suoriutumiseen vaikuttavat monet eri motiivit. Tarkastele Maslowin tarvehierarkian käyttökelpoisuutta, kun pyritään selittämään motiivien ja suorituksen yhteyttä ylioppilaskoetilanteessa.

25.  Persoonallisuustutkimuksen yksi valtavirta pyrkii luokittelemaan ihmisiä eri persoonallisuustyyppeihin. Tarkastele kahta persoonallisuuden teoriaa siltä kannalta, miten ne suhtautuvat ihmisten tyypittelyyn.

26.  Millä perusteella väite "Älykkyyttä on mahdollista opettaa" voidaan hyväksyä tai hylätä?

27.  Lahjakkuudella ja luovuudella on sanottu olevan satunnaista vahvempi yhteys. Miten tutkisit tätä väittämää?

28.  Humanistinen persoonallisuusteoria ja sen sovellukset psykoterapiaan

29.  Kuinka taloudellinen lama vaikuttaa yksilöiden psyykkiseen hyvinvointiin? Pohdi, mihin psykologisiin mekanismeihin tämä vaikutus perustuu.

30.  Tämän vuosisadan aikana on tapahtunut siirtymä neuroottisista häiriöistä vakavampiin häiriöihin kuten narsistisiin ja rajatilatasoisiin häiriöihin. Miten tämä siirtymä voitaisiin selittää?

31.  Minän puolustusmekanismit

32.  Mitä psykologisilta testeiltä edellytetään ja miten näitä vaatimuksia pyritään täyttämään?

33.  Vertaile kahta erilaista näkemystä persoonallisuudesta

34.  +Persoonallisuuden muovautuminen nuoruusiässä

35.  Neuroosit

36.  +Persoonallisuus psykologian tutkimuskohteena

37.  Vertaile kahta psykoterapian suuntausta ja arvioi niiden käyttökelpoisuutta suoritusahdistuksen lieventämisessä.

38.  Persoonallisuuden piirteiden yhteydet käyttäytymiseen

39.  Humanistisen psykologian näkemys persoonallisuudesta

40.  Kuvaa yksilöitä, joiden perusturvallisuus on järkkynyt latenssi-iässä tai nuoruusiässä tai molemmissa k02

41.  Seksuaalisuuden rooli persoonallisuuden kehittymisessä k02

42.  Miten motiivikonfliktit vaikuttavat yksilön toimintaan s02