FI 2 Filosofinen etiikka

yo-kysymyksiä tästä ja sitä sivuavista kursseista 2002 - 1996

 

1. Mitä ovat arvot, ja miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan?

 

2. Moraali sopimuksena

 

3. Vapauttaako tietämättömyys teon tekijän teon seurauksia koskevasta vastuusta

 

4. Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan; sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään." (Tuomarin ohjeet, Suomen laki I) Onko olemassa eettisesti oikeudenmukaisia menetelmiä päättää oikeasta rikoksen ja rangaistuksen suhteesta?

 

5. +6. C. G. E. Mannerheim (1867-1951) oli innokas metsästäjä, ja hän kirjoittaa muistelmissaan saksanhirvenmetsästysretkestään Tirolissa: "Tuollainen muhkea eläin ylhäällä vuoren rinteellä nähtynä oli omiaan panemaan metsästäjän veren kuohumaan, mutta oli parasta valmistautua kohtaamaan monta estettä ja yllätystä ennen kuin saalis oli korjattu." (Muistelmat, osa 1) Urheilumetsästys oli joskus tärkeä osa aristokraattista elämäntapaa. Hyötymetsästystäkin on harjoitettu Suomessa laajasti. Onko metsästys Suomessa yhä hyvä ja hyväksyttävä harrastus? Missä oloissa hyötymetsästys on hyväksyttävää? Esitä filosofisia perusteita puolesta ja vastaan

 

6. Tarkastele eettisen relativismin vahvuuksia ja heikkouksia

 

7. +6. Turun yliopiston entinen kansleri Kaarlo Hartiala sanoi syntymäpäivähaastattelussaan (Turun Sanomat 11.10.1999): "Huippu-urheilu on vaipunut syvälle rappion suohon. Rahan valta on urheilun johtotähti. Leikinomaisuus on kadonnut urheilusta jo aikoja sitten." Tarkastele urheilun arvoja ja ihanteita ja niiden oikeutusta filosofisena kysymyksenä

 

8. Hyödyn näkökohta teon moraalista hyvyyttä arvioitaessa

 

9. Useat filosofit erottavat arvot ja tosiasiat. Mikä filosofinen ongelma liittyy tähän erotteluun?

 

10. Vertaile ihmis- ja luontokeskeistä ympäristöetiikkaa.

 

11. Professori Amartya Sen sai Nobelin palkinnon taloustieteessä vuonna 1998. Hänen suurin saavutuksensa liittyy keskusteluun köyhyydestä. Hän on sanonut, että jotkin nälänhädät eivät ole niinkään seurausta ruoan vähyydestä kuin eräästä yksinkertaisesta taloudellisesta syystä. "Nälänhätä voi syntyä, vaikka ruokaa on saatavilla runsaasti, jos ihmiset eivät voi ostaa ruokaa rahan puutteen vuoksi", hän sanoo. Arvioi yhteiskuntafilosofisesti hyvinvoinnin jakautumista. Millä perustein voi sanoa hyvinvoinnin jakautuvan oikeudenmukaisesti? 

 

12. Esittele Immanuel Kantin teoriaa ihmisarvosta.

 

13. Tiedon merkitys eettisessä pohdinnassa ja päätöksenteossa

 

14. +6. Sanomalehti The Times of India (4.1.1999) julkaisi seuraavan uuden vuoden kehotuksen: "Kunnioita eläinten oikeuksia. Älä osta eläintuotteita, kuten norsunluuta, turkiksia tai krokotiilin- tai käärmeennahasta tehtyjä laukkuja. Hoida lemmikkejäsi rakastavasti. Muista vastuusi niistä." Tarkastele filosofisesti eläinten oikeuksien perusteita

 

15. On sanottu: "Teon moraalisen hyvyyden ja pahuuden ratkaisee teon tarkoitus." Arvioi tuon käsitteen paikkansapitävyyttä.

 

16. +6. Lukion opetussuunnitelman perusteissa (1994) sanotaan lukion arvoperustasta: "Arvoperustan täsmentämisessä keskeistä on eettinen pohdinta. Lähtökohdan arvopohdinnoille antavat sellaiset kulttuurimme perusarvot kuin hyvyys, totuus ja kauneus sekä kristillinen lähimmäisenrakkaus. Nykymaailman arvojen ainekset nousevat erityisesti ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Ihmisten välinen tasa-arvo, sukupuolesta, rodusta, terveydentilasta ja varallisuudesta riippumatta voidaan ottaa yhdeksi lähtökohdaksi, samoin elämän säilyttäminen maapallolla kaikessa monimuotoisuudessaan."

17. Missä kohdin antiikin filosofian vaikutus näkyy yllä olevassa tekstissä? Pohdi antiikin filosofian merkitystä nyky-Suomen kulttuuriperinteelle.

18. Selvitä normatiivisen etiikan luonnetta.

 

19. Erittele ympäristöetiikan  näkökulmasta teknologian arvoa

 

20. +6. "Ystävyyden täydellinen muoto toteutuu hyvien ja hyveen suhteen samanlaisten välillä, sillä hyvinä he tahtovat samalla tavoin toisilleen hyvää heidän itsensä vuoksi, ovat eniten ystäviä, sillä he tekevät niin oman olemuksensa johdosta eivätkä sattumalta. Näiden ystävyys säilyy niin kauan kuin he ovat hyviä, ja hyve pysyvää. Kumpikin osapuoli on hyvä ilman lisämääreitä ja myös hyvä ystävälle, sillä hyvät ovat yksinkertaisesti hyviä ja myös hyödyllisiä toisilleen.  Ja samoin he ovat miellyttäviä, sillä hyvät ovat yksinkertaisesti miellyttäviä ja myös miellyttäviä toisilleen." 

Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, VIII kirja 

Mitä Aristoteles edellyttää ystävyydeltä? Millaisia yleisiä määreitä voidaan esittää ystävyydelle, ja mikä on ystävyyden merkitys hyvälle elämälle? 

 

21. "Paha samarialainen" on henkilö, joka jättää auttamatta vaaraan joutunutta ihmistä. Hän esimerkiksi ei pelasta uima-altaaseen vajoavaa lasta, vaikka voisi tehdä sen vaarantamatta itseään. Onko tällainen tekemättä jättäminen yhtä paha asia kuin teko, joka johtaa samaan tulokseen?

 

22. +6. Kun maailmankylä pienenee, tarvitaan entistä enemmän yhteistä maailman etiikkaa, globaalia etiikkaa, Yhdistyneiden kansakuntien entinen pääsihteeri kirjoittaa:

"Vuoteen 1988 mennessä meille oli jo selvää, että kehitys oli paljon monimutkaisempi kysymys kuin oli alun perin ajateltu. Sitä ei enää voitu nähdä yhtenä, yhtenäisenä, suorana polkuna, sillä tämä olisi välttämättä sulkenut pois kulttuurin monimuotoisuuden ja rajoittanut vaarallisesti ihmiskunnan luovaa voimaa kohdatessamme arvostamamme menneisyyden ja ennakoimattoman tulevaisuuden. Tämän vaaran estämiseksi voimakas kulttuurin eriytyminen oli jo tapahtunut ympäri maailmaa. Sitä ruokki tietoisuus sivistyksestä eri kulttuurien mosaiikkina. Tällaisen ajattelun kehittyminen oli tulosta poliittisesta vapautumisesta, kun kansallisaate oli johtanut selkeään tietoisuuteen jokaisen kansan elintavasta arvona, oikeutena, velvoitteena ja mahdollisuutena. Tämä johti kyseenalaistamaan ne läntisen arvojärjestelmän periaatteet, joita oli pidetty yleispätevinä, ja vaatimaan oikeutta toteuttaa muita käsityksiä uudistuksista. Se johti kansat korostamaan omaa kulttuurista pääomaansa, sen moninaisia piirteitä, joiden arvoa ei voida mitata rahana, samalla kun korostettiin globaalisen etiikan kaikille yhteisiä arvoja."

(Our Creative Diversity. Report of the World Comission on Culture and Development, 1995)

Mitä yhteisiä arvoja maailman (globaalin) etiikan pitäisi sisällyttää?

 

22. On sanottu: "Teon moraalisen hyvyyden ja pahuuden ratkaisevat teon seuraukset." Arvioi tuon käsityksen paikkansapitävyyttä.

 

23. Eräs etiikkaa määrittävä piirre on eettisten arvojen ylivertaisuus muihin arvoihin nähden. Mitä tämä väite tarkoittaa? Onko tosiaan niin, että eettiset arvot ovat aina ylivertaisia, kuten Kant väittää, vai onko sääntöön poikkeuksia?

 

24. Sovella Immanuel Kantin (1724 - 1804) etiikan teoriaa urheilun doping-ongelmaan.

 

25. Kohtuullisuus hyveenä

 

26. +6. Immanuel Kant (1724 - 1804) esitti teoksessaan Ikuiseen rauhaan ajatuksen kansakuntien liitosta. Yhdistyneitten Kansakuntien perusperiaate muistuttaa Kantin ajatusta. Pohdi, onko maailmanrauha riittävä perusta sille, että kansallisvaltioiden pitäisi luovuttaa osa itsemääräämisoikeuttaan maailmanhallitukselle.

27. Onnellisuus etiikan päämääränä k 2002

28. Miten etiikan teoriassa perustellaan moraalinormien sitovuutta ja velvoittavuutta? k 2002

29. Miten ihmisoikeuksia voidaan filosofisesti perustella? s 2002

30. Monet filosofit ovat pohtineet ihmisten välistä ystävyyttä. Mihin ystävyyden arvo filosofisesti ja eettisesti perustuu? s 2002