FI 3 Filosofia 3

yo-kysymyksiä tästä ja sitä sivuavista kursseista 2001 - 1998

 

 

 1. Ontologinen todistus jumalan olemassaolosta

 

 1. Ranskalainen filosofi René Descartes (1596 - 1650) kirjoitti: "Parhaiten jaettuna maailmassa on terve järki, sillä jokainen luulee saaneensa siitä niin riittävän osan, etteivät tavallisesti nekään henkilöt, joita kaikissa muissa seikoissa on vaikea tyydyttää, halua että heillä olisi sitä enemmän kuin heillä. (Metodin esitys) Selvitä ns. kartesiolaista menetelmää

 

 1. Ovatko tietokonevirukset eläviä olentoja?

 

 1. Karl Popper valitsi tieteenfilosfisen pääteoksensa tunnuslauseeksi Novaliksen mietelmän "Hypoteesit ovat verkkoja; vain se, joka laskee ne, saa saalista". Miksi tieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan hypoteeseja? Kuinka hypoteeseja käytetään?

 

 1. Nominalismi on oppi, jonka mukaan reaalimaailmassa ei ole olemassa sukuja eikä lajeja vaan ainoastaan yksilöitä. Toisaalta puhumme eläin- ja kasvilajeista, jotka biologiatieteen mukaan syntyvät ja katoavat. Pohdi lajien asemaa reaalimaailmassa.

 

 1. Paul Karl Feyerabend (1924 - 1996) kirjoitti kirjansa Against Method (1975) johdannossa: "Tiede on pohjimmiltaan anarkkinen hanke: teoreettinen anarkismi on humanitaarisempi ja kannustaa todennäköisemmin edistystä kuin sen lakia ja järjestystä vaativat vaihtoehdot. - - Ainoa periaate, joka ei estä edistystä, on anything goes, kaikki käy laatuun." (suom. Juha Savolainen 1993) Arvioi väitteen tieteenfilosofista pätevyyttä ja valaise asiaa esimerkein

 

 1. Thomas S. Kuhn (1922-1996) Käyttää kirjassaan Tieteellisten vallankumousten rakenne käsitteitä normaalitiede ja tieteen vallankumous. Selvitä, missä merkityksessä hän näitä käsitteitä käyttää. 

 

 1. Mitä filosofinen metafysiikka on, ja mitä tietoa se voi meille antaa?

 

 1. Tieteellinen selittäminen

 

 1. Tarkastele tietoteoreettisen skeptisismin vahvuuksia ja heikkouksia

 

 1. Näin kirjoitti professori R Dawkins Free Inquiry -lehdessä 1998: "On sanottu, että vaikka tiede pystyy vastaamaan moniin kysymyksiimme, se ei pysty vastaamaan niihin kaikkiin. Mutta virhe on päätellä, että koska tiede ei pysty vastaamaan, jokin muu oppi pystyy." Arvioi professori Dawkinsin käsitystä logiikan, epistemologian ja tieteenfilosofian kannalta. 

 

 1. Selosta, mitä determinismin käsitteellä metafysiikassa tarkoitetaan. Keitä filosofeja voi pitää deterministeinä, ketkä ovat deterministisen metafysiikan tärkeimmät vastustajat?

 

 1. Millaista a priori -tietoa ihmisellä on? Millaista a posteriori -tietoa ihmisellä on? Mitä vaikeuksia filosofit ovat osoittaneet tähän jaotteluun sisältyvän?

 

 1. Selvitä Platonin ideaoppia ratkaisuna yleiskäsitteiden luonteen ongelmaan.

 

 1. John Locke (1632-1704) vertaa tieto-opissaan ihmisen mieltä tyhjään huoneeseen ja tyhjään kirjoitustauluun (lat. tabula rasa). Kuvaa ja arvioi Locken tätä oppia.

 

 1. Satunnainen ja välttämätön totuus filosofisina ongelmina

 

 1. Havainto tietoa perustelevana tekijänä

 

 1. Tieteiskirjailija Arthur C. Clarken tarinaan perustuvassa Stanley Kubrickin elokuvassa "2001: Avaruusseikkailu" esiintyy ajatteleva ja tunteva tietokone HAL, joka kärsii mielenterveyden ongelmista. Voivatko tulevaisuuden tietokoneet ajatella ja tuntea kuin HAL? Millä perusteella?

 

 1. Positivismi filosofisena virtauksena

 

 1. Immanuel Kantin (1724 - 1804) tietoteoria

 

 1. Tietoteoreettinen skepsismi. Miten sitä perustellaan ja arvostellaan?

 

 1. Vertaile monismia ja dualismia ontologisina ratkaisuina.

 

 1. Rene Descartesin (1596 - 1650) varman tiedon saavuttamisen menetelmä

 

 1. Kuinka tiede kehittyy? Tämä on eräs tieteen filosofian keskeisistä ongelmista. Selitä esimerkiksi Thomas S. Kuhnin tai valintasi mukaan jotakin muuta tieteen kehitystä selittävää teoriaa.

 

 1. Esittele erilaisia käsityksiä ulkomaailman, siis kokemuksistamme riippumattoman todellisuuden olemassaolosta.

 

 1. Dualismi metafysiikan ongelmana

 

 1. Onko olemassa jumalaa? Tarkastele filosofian antamia vastauksia tähän kysymykseen

 

 1. Millaisiin kysymyksiin metafysiikka hakee vastauksia?

 

 1. Teleologinen selittäminen uuden ajan tieteessä k2002