UE 2 yleinen kirkkohistoria                 

UE5 Suomen kirkon historia

Apua saa muista kursseista (UE3 / dogmatiikka)

 

 1. Miten köyhyyden ja omistamisen välinen jännite näkyi kristillisessä kirkossa vanhalla ja keskiajalla? Pohdi kysymystä luostarilaitoksen ja kirkon taloudenhoidon kannalta.
 2. Väitetään, että lähetystyö on ja on aina ollut länsimaista kulttuuri-imperialismia. Arvioi kristillisen lähetystyön perusteita
 3. Kirkkojen asema ja vaikutus Yhdysvalloissa
 4. Rippi katolisessa ja luterilaisessa perinteessä
 5. Miten kristillisen kirkon ja tieteen välinen suhde on muuttunut keskiajalta 1800-luvun loppuun?
 6. Varhaisen kristillisen kirkon piirissä syntyi useita toisistaan poikkeavia käsityksiä mm. kirkosta, sakramenteista, kolminaisuusopista ja viroista. Miten kirkko torjui harhaopeiksi määrittelemiään korostuksia?
 7. Arvioi kahden kristillisen tai kristillisperäisen uskonnollisen vähemmistöyhteisön merkitystä suomalaisten uskonnollisuudelle.
 8. Lucas Cranach nuorempi on taiteilijan vapaudella sijoittanut samaan kuvaan (noin vuodelta 1548) muun muassa Martin Lutherin, Erasmus Rotterdamilaisen, Ulrich Zwinglin, Jean Calvinin ja Philipp Melanchthonin. Pohdi kyseisten henkilöiden vaikutusta reformaation kehitykseen (kuva)
 9. Miksi a) Augustinus, b) Franciscus Assisilainen ja c) Jean Calvin ovat jääneet pysyvästi kirkon historiaan?
 10. Miten paaviutta on perusteltu eri aikoina
 11. +10. Uskonnon ja tieteen suhde
 12. Pyhimykset ja pyhäinjäännökset kirkon historiassa
 13. Katolisen kirkon poliittinen merkitys 1900-luvun lopulla
 14. Uskonpuhdistuksen käynnistymiseen vaikuttaneet taustatekijät
 15. Uskonnonvapaus kansalaisen perusoikeutena demokraattisessa yhteiskunnassa.
 16. Kuvataiteiden käyttö kristinuskon sanoman viestinnässä
 17. Miten keskiaikaisen ja nykyisen eurooppalaisen integraation luonne eroavat toisistaan?
 18. Millaisia uskonnollisia ja eettisiä vaikutuksia kommunistisen järjestelmän romahtamisella on ollut entisissä sosialistisissa maissa?
 19. Millaisia kulttuurisia vaikutuksia oli lännen ja idän kirkkojen erolla?
 20. Millaisia muotoja kirkkojenvälinen yhteistyö on saanut ja millaisia tuloksia siinä on saavutettu?
 21. Millaisia poliittisia seurauksia oli Saksan ja Sveitsin uskonpuhdistuksella 1500- ja 1600-luvulla?
 22. Uskonnon ja ortodoksisen kirkon asema 1900-luvun Venäjällä
 23. Arvioi väitettä "uskonto on yksityisasia" uusimman historian valossa.
 24. Mitä ymmärretään tieteisuskolla (skientismillä) ja millaisia ilmenemismuotoja se on saanut Euroopassa 1800-ja 1900-luvulla?
 25. Vertaa toisiinsa ortodoksista ja katolista kulttia.
 26. + Millaisia muotoja uskonnon ja nationalismin välinen yhteys on saanut Euroopassa 1800-luvulta lähtien?
 27. Millaisia olivat uuden ajan alun maailmankuvan muutokset ja miten kirkot niihin reagoivat?
 28. Miten taiteen Kristus-kuva on muuttunut keskiajasta lähtien? Esimerkiksi voit ottaa muun muassa barokin, 1800-luvun ja modernin taiteen.
 29. Miksi Luther hyväksyi ainoastaan Raamatun hengellisen arvovallan?
 30. Paavin virka kirkkojen ongelmana k02
 1. Katolisen kirkon asema ja toiminta nyky-Suomessa
 2. Uudet kristilliset liikkeet Suomen luterilaisen kirkon sisällä 1960-luvulta lähtien
 3. Arvioi suomalaisten uskonnollisuutta Arviointisi lähtökohtana voit käyttää seuraavia Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemia tutkimustuloksia vuodelta 1999:

·         ev.-lut. kirkkoon kuuluu 85,1 % suomalaisista

·         jumalanpalveluksiin osallistui viikoittain keskimäärin 3,2 % kirkkoon kuuluvista

·         luterilaisen kirkon jäseneksi kastettiin 87,5 % kaikista Suomessa syntyneistä

·         luterilaisten kirkollisten vihkimisten osuus kaikista vihkimisistä oli 74 %

·         luterilaisen hautaan siunaamisen sai 98,4 % vuonna 1999 kuolleista suomalaisista

·         luterilaisen rippikoulun kävi 15-vuotiaiden ikäluokasta 91 %.

 1. Esittele arvioiden Suomen luterilaisen kirkon nuorisotyötä.
 2. Valaise esimerkein, miten Raamattu on vaikuttanut kaunokirjallisuuteen.
 3. Valaise esimerkein, millaista valtaa kirkko käyttää nyky-Suomessa
 4. Esittele perustellen kolme mielestäsi tärkeintä Suomen luterilaisen kirkon työmuotoa.
 5. Ortodoksisen kirkon asema ja julkisuuskuva suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla
 6. Kaavio esittää Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyneitä ja siitä eronneita vuosina 1923-1994 a) Miten kirkosta eroaminen ja siihen liittyminen ovat kehittyneet kyseisenä aikana? b) Pohdi lisäksi, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kirkosta eroamiseen ja kirkkoon liittymiseen Suomessa.
 7. Ruotsin pitkäaikainen pääministeri Tage Erlander kirjoittaa muistelmissaan: "Monet vermlantilaiset pitivät 1800-luvun suuria kansanliikkeitä, herätys- ja raittiusliikettä, voimina, jotka olivat pelastaneet sukulaiset, ystävät ja kokonaiset seutukunnat tuholta ja häväistykseltä. Kansanliikkeet kasvattivat ihmisiä toimimaan yhdessä. --Murskatessaan auktoriteettiuskoa herätysliikkeistä tuli täten herättäjiä myös sikäli, että ihmiset heräsivät oivaltamaan kykynsä itse luoda kohtalonsa ja yhteiskunnalliset elinehtonsa. Näin luotiin pohjaa demokratian läpimurrolle ja erityisesti työväenliikkeelle."

Arvioi Suomen uskonnollisten kansanliikkeiden poliittisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia

11.  Arvioi, miten sukupuolten välinen tasa-arvoisuus on toteutunut Suomen kirkoissa.

12.  + Miten kristinusko on eri aikoina vaikuttanut kulttuuriin ja kansalaismoraalin arvopohjaan Suomessa?

13.  Luonnehdi puhdasoppisuuden ajan kirkollista paikalliskulttuuria Suomessa. Millaisia velvoitteita ihmisille asetettiin ja miten niiden noudattamista valvottiin?

14.  Helluntaiherätys Suomessa k02

15.   

rooman98k.gif (13379 bytes) 

Ohessa on kartta Rooman valtakunnasta ja kristillisistä seurakunnista vuonna 325. Miten yhteiskunnallinen ja maantieteellinen tilanne vaikutti kristinuskon syntyyn ja leviämiseen ennen vuotta 325.