UE4 maailmanuskonnot *  reaalikokeen kysymyksiä 2001 -

1.Mitä merkitystä hyvillä teoilla on ihmisen elämässä eri uskontojen mukaan? Vertaile kahden maailmanuskonnon käsitystä keskenään.
2.
Šintolaisuuden vaikutus Japanin yhteiskuntaan ja kulttuuriin
3. Miten
uskonto ja aate eroavat toisistaan?
4. + Esittele maailmanuskontoja uskonnollisen suvaitsevuuden näkökulmasta.
5.
Islam ja Eurooppa toisen maailmansodan jälkeen

6. Millä perusteilla uskontoja voidaan ryhmitellä?

7. Pohdi tunteiden merkitystä uskonnon harjoittamisessa

8. Kärsimyksen ongelma buddhalaisuudessa

9. Esittele uskonnollisen fundamentalismin merkitystä poliittisissa selkkauksissa eri aikoina

10. Uskontotieteen tutkimusala

11. Kungfutselaisuuden eettiset opetukset

12. Hindulaisuuden asema intialaisessa kulttuurissa

13. Millä perusteilla uskonnot pitävät jotakin henkilöä, tapahtumaa tai asiaa pyhänä?

14. Uskonnon ominaispiirteet

15. Ohessa on taulukko maailman uskontotilanteen muutoksista tällä vuosisadalla ja arvio lähivuosikymmenien kehityksestä a) Erittele uskontojen kannattajamäärän kehitystä.
b) Mitkä tekijät vaikuttavat uskontojen kannatukseen?

16. Vertaa toisiinsa juutalaisuuden ja kristinuskon suhdetta Vanhaan testamenttiin

17. Uskontojen opetukset ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta

18. Islam yhteiskuntaelämän mallina 

19. + Millä eri tavoilla uskonnot selittävät maailmassa olevan pahan?

20. Miten buddhalaisuudessa perustellaan sen keskeisiä eettisiä periaatteita?

21. Miksi uskonnossa on riittejä?

22. Sionismi ja antisemitismi historiallisina ilmiöinä

23. Mitä uskonnot opettavat naisen asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta?

24. Kosto ja lähimmäisenrakkaus Lähi-idässä syntyneissä uskonnoissa

25. Vertaa toisiinsa Aasian ja Lähi-idän uskontojen aikakäsityksiä.

26. Eri uskonnot ovat käyneet 1980-luvulta lähtien vuoropuhelua keskenään. Pohdi, millaisia esteitä uskontojen vuoropuhelulla on ja millaisia mahdollisuuksia siihen sisältyy.

27. Selvitä juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviä tekijöitä

 

28.

"Epeiumalat monet tesse/
muinen palueltin caucan ia lesse.
Neite cumarsit Hemelaiset/
seke Miehet ette Naiset
Tapio/Metzest Pydhyxet soi/
ia Achti/wedhest Caloia toi."
(Mikael Agricolan Psalttarin v. 1551 esipuheesta)

Epäjumalia monia täällä
muinoin palveltiin kaukana ja lähellä.
Näitä kumarsivat hämäläiset,
sekä miehet että naiset.
Tapio metsästä saaliit soi,
ja Ahti vedestä kaloja toi.
(
Tulkinta nykysuomelle)

Millainen käsitys jumaluudesta sisältyi suomalaisten muinaisuskoon?

29. Islamin vaikutus läntisessä Euroopassa.

30. Mitä tarkoitetaan uskonnon maallistumisella, ja millaiset tekijät voivat sitä aiheuttaa? Valitse esimerkit kahden maailmanuskonnon piiristä

32. Uskonnon vaikutus Intian yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään

33. Uskontojen merkitys japanilaisessa kulttuurissa

34. Islam on nykymaailmassa voimakas uskonto. Etsi syitä tähän islamin omasta luonteesta.

35. +  Seuraava tilasto osoittaa suurimpien uskontojen ja kristillisten kirkkojen nykyisen kannattajamäärän.

Kristityt

Roomalaiskatolisia
Ortodokseja
Luterilaisia
Muita protestantteja
Anglikaaneja

1700

970
160
70
280
70

Muslimit

920

Hindut

700

Buddhalaiset

300

Esitä pääpiirteittäin, miten nämä uskonnot ja kirkot ovat alueellisesti sijoittuneet maapallolla.

36. Kungfutselaisuus ja taolaisuus Kiinan uskontoina

37. Vertaa toisiinsa kristinuskon ja buddhalaisuuden käsityksiä kuoleman jälkeisestä tilasta

38. Kungfutse opetti: "Kun en vielä tunne elämääkään, kuinka sitten tietäisin kuolemasta?" Miten     tässä lauseessa kuvastuu kungfutselaisuuden käsitys elämisen taidosta ja kuolemasta?

40. Millä perusteilla uskontoja voidaan ryhmitellä?

41. Uskonnon merkitys Japanin yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa elämässä

42. Selitä käsitykset teismi, deismi ja ateismi

43. Esittele Lähi-idän nykyisten kriisien uskonnollisia taustatekijöitä

44. Buddhalaisuuden pääsuunnat

45. Vertaa hindulaisuuden ja kristinuskon pelastuskäsitystä

46. Varhaiskantaisten (primitiivisten) uskontojen pääpiirteet

47. Esittele Koraania, islamin pyhää kirjaa, ja vertaa sitä Raamattuun

48. Mitä tarkoittavat uskonnolliset käsitteet "jälleensyntyminen" ja "uudestisyntyminen

49. Buddhalaisuuden pelastuskäsitys

50. Juutalaisuuden jumalakäsitys ja pyhät kirjat

51 + Juutalaisuuden historialliset vaiheet

52 + Monoteistiset maailmanuskonnot