World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Slovakia
Bratislava

Univerzity Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Inštitút

Comenius University - Faculty of Mathematics, Physics and Informatics - external link
Address Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzity Komenského

Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovakia
Phone +421 (2) 654 26 720
Fax +421 (2) 654 12 305
e-Mail Pavel Šťavina
Výskum a výučba

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky je priamou pokračovateľkou tradície Matematicko-fyzikálnej fakulty, ktorá zmenou svojho názvu v septembri roku 2000 zdôraznila skutočnosť, že sa na nej úspešne rozvíjajú tri rovnocenné odbory: matematika, fyzika a informatika.
Štúdium na fakulte pozostáva z dvoch stupňov - bakalárskeho a magisterského. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia môžu študenti pokračovať v magisterskom štúdiu alebo štúdium na fakulte ukončiť s titulom Bakalár (Bc.). Štandardná dĺžka magisterskeho stupňa štúdia je 5 rokov a končí sa udelením titulu Magister (Mgr.). Štúdium je realizované na báze kreditného systému v súlade s Európskym štandardom ECTS.
Fakulta ponúka možnosť štúdia magisterských programov v odboroch:
Fyzika (Astronómia a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Elektronika, Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Fyzika životného prostredia, Geofyzika, Jadrová a subjadrová fyzika, Meteorológia a klimatológia, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika, Biomedicínska fyzika)
Matematika (Matematická analýza, Matematické štruktúry, Numerická analýza a optimalizácia, Počítačová grafika a geometria)
Aplikovaná matematika (Ekonomická a finančná matematika, Manažérska matematika, Matematické modelovanie)
Štatistika (Pravdepodobnosť a matematická štatistika)
Informatika (Informatika)
Aplikovaná informatika (Počítačová grafika)
Umelá inteligencia (Umelá inteligencia)
Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na fakulte formou doktorandského štúdia (titul PhD.), pričom spravidla časť tohto štúdia absolvujú na popredných zahraničných univerzitách.
Doktorandské štúdium predstavuje tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania. Fakulta má akreditáciu v následejúcich odboroch doktorandského štúdia: Algebra a teória čísiel Matematická analýza, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Numerická analýza a vedeckotechnické výpočty, Aplikovaná matematika, Geometria a topológia, Teória vyučovania matematiky, Všeobecná fyzika a matematická fyzika, Fyzika kondenzovaných látok a akustika, Kvantová elektronika a optika, Jadrová a subjadrová fyzika, Fyzika plazmy, Astrofyzika, Geofyzika, Meteorológia a klimatológia, Chemická fyzika, Biofyzika, Teória vyučovania fyziky, Teoretická informatika, Teória vyučovania informatiky, Aplikovaná informatika.

Outreach Linky a download


▲Top
Christian Helzel