World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Slovakia
Kosice

Univerzita P. J. Šafárika - Prírodovedecká fakulta

Inštitút

P.J. Safarik University - Faculty of Sciences - external link
Address Prírodovedecká fakulta,
Univerzita P. J. Šafárika

Jesenna 5
04 001 Kosice
Slovakia
Phone +421 (55) 622-1926
Fax +421 (55) 622-2124
e-Mail Mgr. Sabina Lehocká
Výskum a výučba

Prírodovedecká fakulta bola založená v roku 1963. Štúdium na fakulte pozostáva z dvoch stupňov - bakalárskeho a magisterského. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia môžu študenti pokračovať v magisterskom štúdiu alebo štúdium na fakulte ukončiť s titulom Bakalár (Bc.). Štandardná dĺžka magisterskeho stupňa štúdia je 5 rokov a končí sa udelením titulu Magister (Mgr.). Od školského roku 1998/99 je štúdium realizované na báze kreditného systému v súlade s Európskym štandardom ECTS.
Fakulta tiež umožňuje štúdium pre zahraničných študentov.
Na fakulte je v súčastnosti vybudovaných sedem odborov - biológia, enviromentálna ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika a matematika, ktoré sa študujú buď samostatne, alebo v aprobácii dvoch akademických odborov. Absolventi dvojodborového štúdia sa uplatňujú ako učitelia na všetkých typoch stredných a základných škôl.
Doktorandské štúdium predstavuje tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania. Prírodovedecká fakulta má akreditáciu v následejúcich odboroch doktorandského štúdia: Diskrétna matematika, Teória vyučovania matematiky, Fyzika kondenzovaných látok a akustika, Jadrová a subjadrová fyzika, Biofyzika, Teória vyučovania fyziky, Anorganická chémia, Organická chémia, Analytická chémia, Biochémia, Genetika, Fyziológia živočíchov a Programové a informačné systémy.

Outreach Linky a download


▲Top
Christian Helzel